A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Кременецька міська рада
Тернопільська область, Кременецький район

Регламент Центру надання адміністративних послуг міста Кременець

Регламент Центру надання адміністративних послуг міста Кременець

1.Загальні положення


1.1.Цей регламент визначає порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг м. Кременець (далі – Центр), порядок дій адміністраторів Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг під час надання адміністративних послуг.
1.2.У цьому регламенті терміни вживаються у значенні, встановленому Законом України "Про адміністративні послуги".
1.3.Центр, адміністратори, керівник Центру у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про Центр та регламентом Центру. 
1.4. Режим роботи Центру згідно графіку – щоденно, крім суботи і неділі: 
- Понеділок - середа: з 08:00-17:15

- Четвер: з 08:00-20:00

- П’ятниця: з 08:00-16:00.
 

Час прийому суб’єктів звернень у Центрі здійснюється згідно з графіком:
- Щоденно, крім суботи і неділі:
- Понеділок - п’ятниця: з 08:30-15:30.
 

2. Вимоги до приміщення, в якому розміщується Центр


2.1.На вході до приміщення Центру розміщується інформаційна вивіска з найменуванням Центру та графік його роботи.
2.2.Центр облаштовується інформаційними стендами, а також інформаційними терміналами, де розміщується інформація про:
найменування Центру, його місцезнаходження, телефони для довідок, факс, адресу веб-сайту, електронну пошту;
графік роботи Центру;
перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;
бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за адміністративними послугами, а також зразки їх заповнення;
банківські реквізити для оплати платних адміністративних послуг;
2.3.Для збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації в Центрі облаштовується відповідне захищене приміщення (архів).
У Центрі повинні забезпечуватися належні умови для збереження бланків документів суворого обліку, а також оформлених на них документів.

3.Інформаційна і технологічна картки адміністративних послуг


(у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності)
3.1.Інформаційні та технологічні картки розробляються та затверджуються суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до Законів України "Про адміністративні послуги", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 44, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг.
3.2.Зміни до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг вносяться суб’єктами надання адміністративних послуг за погодженням з керівником Центру.
3.3.Орган, що утворив Центр, а також керівник Центру можуть вносити суб’єкту надання адміністративної послуги подання щодо необхідності внесення змін до інформаційних та технологічних карток.
3.4.У разі внесення змін до законодавства щодо надання певної адміністративної послуги суб’єкт надання відповідної адміністративної послуги своєчасно інформує про це керівника Центру, готує відповідні зміни до інформаційних та/або технологічних карток згідно з вимогами законодавства та цього регламенту.

4. Інформаційна робота Центру


4.1.Центр забезпечує роботу веб-сайту Центру. 
4.2.Інформація, яка розміщується у приміщенні Центру та на інформаційних ресурсах центру, повинна бути актуальною і повною. 
4.3.Суб’єктам звернення, які звернулися до Центру за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг центром у спосіб, аналогічний до способу звернення.
4.4.У Центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернень на прийом до адміністратора на певну визначену дату (день) та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до працівника Центру на рецепції та/або шляхом електронної реєстрації на веб-сайтіЦентру.

5. Прийняття заяви та інших документів у Центрі

5.1.Графік роботи Центру визначається з урахуванням вимог Закону України "Про адміністративні послуги".
5.2.Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів (результату надання адміністративної послуги) (далі – вихідний пакет документів) здійснюються виключно вЦентрі. 
5.3.Видача документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства) місцевими дозвільними органами здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" у приміщенні дозвільного Центру за принципом організаційної єдності.
5.4.Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центрі особисто, через уповноваженого представника, надіслати вхідний пакет документів поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку. 
5.5.У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, до нього додаються документи, які підтверджують особу представника та засвідчують його повноваження (довіреність або інший документ, що посвідчує відносини представництва).
5.6.Адміністратор перевіряє відповідність поданого пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, за потреби надає допомогу суб’єкту звернення у заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єкта звернення про відповідні недоліки та за потреби надає необхідну допомогу у їх виправленні. Усі виправлення під час прийняття вхідного пакета документів підтверджуються підписом суб’єкта звернення.
5.7.Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги. 
5.8.Адміністратор складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї. Опис складається у двох примірниках.
5.9.Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом та з проставлянням печатки (штампа) відповідного адміністратора, а також з відміткою про дату і час його складання. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, у разі застосування електронного документообігу – в електронній формі.
5.10.Адміністратор під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати бажані для суб’єкта звернення способи його повідомлення про результат надання адміністративної послуги (телефоном, засобами поштового зв’язку, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку у випадках, передбачених законодавством), а також бажаний спосіб передачі суб’єктові звернення результату надання адміністративної послуги (особисто чи засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що також зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.
5.11.Адміністратор здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.
5.12.Якщо вхідний пакет документів було отримано засобами поштового зв’язку, адміністратор не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку (за можливості).
5.13.Якщо під час прийняття вхідного пакета документів адміністратор виявив факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (передбачених законом та відповідною інформаційною карткою адміністративної послуги), та/або очевидну помилковість, неточність чи неповноту відомостей, адміністратор за вибором суб’єкта звернення або реєструє вхідний пакет документів з недоліками, або повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків. 
5.14.При реєстрації вхідного пакета з недоліками суб’єкт звернення одночасно отримує інформацію про потребу усунення вказаних недоліків та попередження про ймовірність негативного рішення в разі їх неусунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він повинен бути поінформований про виявлені недоліки у відповідному повідомленні – описі вхідного пакета документів, а за можливості – негайно повідомлений телефоном. 
5.15.Усі додаткові документи, у тому числі документи на заміну, подаються суб’єктом звернення лише через Центр із фіксацією цих дій у матеріалах справи та журналі реєстрації. При цьому суб’єктові звернення видається доповнений опис вхідного пакета документів (на заміну). Внесення додаткових документів та/або документів на заміну підтверджується підписом суб’єкта звернення (уповноваженого представника). 
5.16.У разі неусунення суб’єктом звернення недоліків вхідного пакета документів рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідно до закону. 
5.17.Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі необхідності (за можливості) здійснює її копіювання та/або сканування. 
5.18.Інформацію про вчинені дії адміністратор вносить до листа-проходження справи у паперовій та/або електронній формі. Лист-проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративної послуги.


 

Секретар Кременецької міської ради                                                         Г.С.Мельник

Начальник Центру надання 
адміністративних послуг міста Кремен
ець                                               Н.А.Буграк

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь