A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Кременецька міська рада
Тернопільська область, Кременецький район

Положення про Центр надання адміністративних послуг м.Кременець

Положення

про Центр надання адміністративних послуг міста Кременець

Кременецької міської ради

1. Загальні положення

1.1. Положення про Центр надання адміністративних послуг міста Кременець (далі - Положення) розроблене та затверджене відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про звернення громадян», Примірного положення про центр надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб'єктами господарювання, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.01.2012 року № 28 «Про затвердження Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання».

1.2. Центр надання адміністративних послуг міста Кременець (далі – Центр) – це виконавчий орган Кременецької міської ради, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг. Складовою частиною Центру є Дозвільний центр, в якому представники адміністративних органів та адміністратори здійснюють надання адміністративних послуг.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, визначеному Законом України «Про адміністративні послуги» та Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними документами органів державної влади і органів місцевого самоврядування, рішеннями Кременецької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про Центр надання адміністративних послуг міста Кременець та його Регламентом.

1.5. Центр підзвітний та підконтрольний Кременецькій міській раді та міському голові.1.6. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, визначеному Законом України «Про адміністративні послуги» та Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

1.7. У разі, якщо чинним законодавством передбачено інший порядок надання адміністративних послуг, ніж той, що визначено цим Положенням, застосовуються норми чинного законодавства.

1.8. Суб’єкт надання адміністративних послуг надає адміністративну послугу, а Центр надання адміністративних послуг забезпечує організацію надання такої послуги у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктом звернення.

1.9. Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг у Центрі розміщується відповідна скринька та Книга відгуків та пропозицій, також зауваження та пропозиції можуть бути надані представникам громадських об’єднань, які здійснюють моніторинг роботи Центру.

1.10. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

1.11. Центр утворюється як структурний підрозділ виконавчого комітету Кременецької міської ради.

1.12. Центр має печатку із зображенням Державного Герба України, штампи та бланки.

1.13. Повна назва установи: Центр надання адміністративних послуг міста Кременець.

1.14. Скорочена назва центру: ЦНАП міста Кременець.

1.15. Місцезнаходження центру: 47003, Тернопільська область, місто Кременець, вул. Шевченка, 67.

2. Завдання, функції, права та принципи діяльності Центру

2.1.Основними завданнями центру є:

2.1. 1. створення зручних умов для отримання адміністративних послуг;

2.1.2. спрощення процедур отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

2.1.3. організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2.1.4. запобігання корупції, усунення посередництва під час надання адміністративних послуг;

2.1.5. підвищення рівня поінформованості суб’єктів звернень про порядок надання адміністративних послуг.

2.2. Основні вимоги до організації прийому відвідувачів у Центрі, порядок його діяльності визначається Регламентом Центру надання адміністративних послуг м. Кременець (далі – Регламент), який затверджується міською радою.

2.3. Порядок взаємодії, що встановлюється цим Положенням та Регламентом, є обов'язковим до виконання для всіх учасників Центру.

2.4. Центр провадить діяльність на принципах:

2.4.1. відкритості та прозорості під час надання адміністративних послуг;

2.4.2. доступності інформації про надання адміністративних послуг;

2.4.3. захищеності персональних даних;

2.4.4. раціональної мінімізації процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

2.4.5. оперативності та своєчасності;

2.4.6. ефективної взаємодії із суб’єктами звернень та суб’єктами надання адміністративних послуг;

2.4.7. доступності та зручності для суб’єктів звернень.

2.5. Центр відповідно до принципів діяльності та покладених на нього завдань виконує наступні функції:

2.5.1. надає суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2.5.2. приймає від суб’єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, здійснює їх реєстрацію та подає документи (їх копії) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;

2.5.3. забезпечує інформування та направлення через засоби поштового зв’язку листи-нагадування суб’єктам звернень про готовність результатів надання адміністративних послуг;

2.5.4. забезпечує видачу результатів адміністративних послуг, підготовленими суб’єктами їх надання;

2.5.5. здійснює контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

2.5.6. надає адміністративні послуги у межах своєї компетенції;

2.5.7. здійснює облік роботи представників суб’єктів надання адміністративних послуг;

2.5.8. формує та веде реєстраційну систему, реєстр документів дозвільного характеру;

2.5.9. здійснює моніторинг за наданням адміністративних послуг;

2.5.10. створює для суб’єктів звернень умови щодо очікування, оформлення документів, інформаційного забезпечення.

2.6. Працівники в ЦНАП та суб’єкти надання адміністративних послуг мають право:

2.6.1. вимагати від суб’єктів звернень подання вхідних пакетів в повному обсязі, передбаченому чинним законодавством, та представлення достовірної інформації;

2.6.2. відмовляти в прийнятті та передачі для подальшого опрацювання неналежно оформлених документів та неповних пакетів документів;

2.6.3. вносити пропозиції міському голові, заступнику міського голови, керівникам суб’єктів надання адміністративних послуг щодо вдосконалення роботи Центру надання адміністративних послуг.

2.7. Працівники в ЦНАП та представники суб’єктів надання адміністративних послуг не несуть відповідальність за достовірність та дійсність поданих суб’єктами звернень документів (їх копій) та проставлених печаток для отримання адміністративних послуг.

2.8. В ЦНАП забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора/державного адміністратора, шляхом їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.9. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у Центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

2.10. Перелік адміністративних послуг затверджується Кременецькою міською радою.

2.11. Перелік адміністративних послуг, суб’єктами надання яких є виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи та організації м. Кременець, визначає Кременецька міська рада та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

2.12. На кожну адміністративну послугу, результатом надання якої є видача документу дозвільного характеру, розробляються та затверджуються регламент (інформаційна картка) та технологічна картка адміністративної послуги відповідно до вимог нормативно-правових актів, які регламентують порядок надання адміністративної послуги та вимоги щодо підготовки зазначених карток.

2.13. У Центрі за рішенням Кременецької міської ради також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг.

2.14. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

2.15. Безпосередньо порядок взаємодії учасників Центру визначається Регламентом Центру надання адміністративних послуг м. Кременець.

3. Структура та організація роботи Центру

3.1. Складовою частиною Центру є дозвільний центр, який діє відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

3.2. Центр забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

3.3. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за процедурою, передбаченою чинним законодавством.

3.4. Структура і штати Центру надання адміністративних послуг міста Кременець затверджується Кременецькою міською радою.

3.5. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

3.6. Основними завданнями адміністратора є:

3.6.1. надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

3.6.2. прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання;

3.6.3. видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

3.6.4. організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

3.6.5.здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

3.6.6. надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

3.7. Адміністратор має право:

3.7.1. безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов'язані з наданням таких послуг, у встановленому законом порядку;

3.7.2. погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

3.7.3. інформувати керівників центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень;

3.7.4. посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок із них, витягів із реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.

3.7.5. порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

3.8. Державний адміністратор організує видачу документів дозвільного характеру відповідно до законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності та з урахуванням норм даного Положення.

3.9  Основними завданнями державного адміністратора є:

3.9.1. надання суб'єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру;

3.9.2. прийняття від суб'єкта господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним регіональним та/або місцевим дозвільним органам;

3.9.3.видача оформлених регіональними та місцевими дозвільними органами суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру;

3.9.4. забезпечення взаємодії регіональних та/або місцевих дозвільних органів та документообігу;

3.9.5. організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками регіональних та/або місцевих дозвільних органів спільного обстеження об'єкта;

3.9.6. контроль за додержанням посадовими особами регіональних та/або місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру;

3.9.7. формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру;

3.9.8. інформування посадової особи, якій він підпорядковується, а також уповноваженого органу про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою регіонального та місцевого дозвільного органу;

3.9.9. підготовка пропозицій щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру;

3.9.10. ведення в мережі Інтернет веб-сторінки, що містить інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру;

3.9.11. видача довідок з реєстру документів дозвільного характеру.

3.10. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

3.11. Директор Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

3.11.1. здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності Центру;

3.11.2. організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи  Центру;

3.11.3. координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

3.11.4. організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

3.11.5. сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції голові міської ради щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

3.11.6. розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

3.11.7. може здійснювати функції адміністратора;

3.11.8. забезпечує дотримання працівниками Центру правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавчої дисципліни;

3.11.9. подає на затвердження положення про Центр;

3.11.10. розробляє посадові інструкції адміністраторів та державного адміністратора Центру та розподіляє обов’язки між ними;

3.11.11. планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи;

3.11.12. звітує перед міським головою про виконання покладених на Центр завдань та затверджених планів роботи;

3.11.13. представляє інтереси Центру у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами міської ради, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва відповідної ради;

3.11.14. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

3.11.15. подає на затвердження голови міської ради проекти кошторису та штатного розпису Центру в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

3.11.16. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу;

3.11.17. може входити до складу колегії міської ради;

3.11.18. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції структурного підрозділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

3.11.19. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

3.11.20. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу;

3.11.21. виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

4. Організація роботи центру

4.1. Прийом вхідних пакетів документів та видача вихідних пакетів документів здійснюється виключно в Центрі.

4.2. Адміністративні послуги в рамках роботи Центру надаються згідно з інформаційними та технологічними картками адміністративних послуг.

4.3. У разі внесення змін до законодавства щодо порядку надання адміністративної послуги працівник Центру інформує про такі зміни керівника Центру, та вносить зміни у відповідні інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг.

4.4. Інформація щодо роботи Центру розміщується на стендах та в інформаційних терміналах у приміщенні Центру, на офіційному сайті Центру, офіційному сайті Кременецької міської ради.

4.5. На інформаційних стендах розміщується інформація про:

4.5.1. графік роботи Центру (дні роботи та прийомні години);

4.5.2. перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр;

4.5.3. інформаційні картки, регламенти (інформаційні картки) адміністративних послуг, які надаються через Центр;

4.5.4. бланки заяв для звернення за адміністративними послугами та зразки їх заповнення;

4.5.5. адресу, поштовий індекс приміщення, в якому розташовано Центр;

4.5.6. номери довідкових телефонів Центру;

4.5.7. адресу веб-порталу Центру (веб-сайту), факс, електронну пошту Центру;

4.5.8. банківські реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

4.5.9. відомості про супутні послуги, які надаються у приміщенні Центру;

4.5.10. прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, номер його телефону, адресу електронної пошти.

4.6. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр. Центр не рідше ніж два дні на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

5.  Надання супутніх послуг у Центрі

5.1. У приміщеннях Центру можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

5.2. Супутні послуги надаються суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі згідно діючого законодавства.

5.3. Надання платних супутніх послуг суб’єктами надання адміністративних послуг та Центром забороняється.

6. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру

6.1. Фінансування діяльності Центру здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджету.

7. Відповідальність

7.1. Посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністратори, державні адміністратори, інші представники учасників Центру несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законом, за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

7.2. Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів, державних адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

7.3. Шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам посадовими особами, уповноваженими відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторами, державними адміністраторами внаслідок їх неправомірних діянь, відшкодовується у встановленому законом порядку.

Керуюча справами

( секретар виконавчого комітету)                                               І. В. Собчук

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь